Reklamace

Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu – království koupelen.cz, nebo na některé z poboček provozovatele.
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listě.

Právo kupujícího na reklamaci, místo uplatnění reklamace

  • Pokud kupující zjistí závadu na obalovém materiálu, nebo rozdíl mezi nafakturovaným a skutečně dodaným zbožím, je povinen sepsat s pracovníkem dodávkové služby, popřípadě s prodávajícím kupuje-li zboží na pobočce prodávajícího – protokol o nesrovnalos­tech.V případě dodávkové služby může odmítnout převzetí zásilky.
  • Pokud zákazník až po převzetí zásilky zjistí že zboží je poškozené, pro přijetí reklamace je třeba to ohlásit do 3 pracovních dnů od doručení zboží, jinak na to nemusí být brán zřetel.
  • V případném sporu je možné využít mimosoudní cestu. Pro e-shopy a většinu obchodníků bude řešit ČOI. ()

Lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující je povinen reklamovat řádně a včas, tedy bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
Nepodal-li spotřebitel reklamaci včas /v reklamační-záruční době/ nemá nárok na kladné vyřízení reklamace.

Odpovědnost prodávajícího

Reklamuje-li kupující zboží na některé z poboček provozovatele, nebo přímo u provozovatele, je povinen k tomu zodpovědný pracovník reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech, kdy vyřízení vyžaduje odborné posouzení, může dohodnout s kupujícím lhůtu jinou. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím u prodávajícího, nedohodne-li s kupujícím písemně lhůtu delší. Zpráva o tom, jak byla reklamace vyřízena se podává zákazníkovi v místě, kde zboží reklamoval není-li písemně dohodnuto jinak. Odpovědný pracovník provozovatele je povinen vydat kupujícímu, který reklamuje, na jeho požádání potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, popřípadě potvrzení o provedení opravy (odstranění vady zboží) a o době trvání opravy.